Eri alojen osaajat yhteen

Joukkoliikenteen suunnittelu ei kuulu pelkästään liikennesuunnittelijoille, sillä se on hyvin moniulotteista ja poikkitieteellistä ja sen vaikutukset ovat yhteiskunnallisessa mittakaavassa merkittävät. Joukkoliikennettä suunnittelevalla organisaatiolla onkin hyvä olla käsitys niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat joukkoliikenteeseen ja tekijöistä, joihin joukkoliikenne vaikuttaa. Tarvitaan yhteistyötä, monipuolisia näkemyksiä ja avointa kommunikointia.

Ruotsin Karlstadin joukkoliikenteen suunnittelutiimiin kuuluu monia osaajia hyvin vaihtelevilla taustoilla. Tiimissä työskentelee muun muassa liikennesuunnittelijoita, sosiologeja, psykologeja ja kaupunkisuunnittelijoita. Koko tiimiä johtaa erittäin ammattitaitoinen pitkään alalla ollut henkilö, jonka kommunikointi tiimin ja poliitikkojen välillä on erinomaista. Johtaja osaa toimia hyvin poliitikkojen kanssa ja osaa esitellä poliitikoille hankkeita. Hyvän johdon myötä tiimissä on erittäin motivoitunut ja positiivinen ilmapiiri. Tiimissä vallitsee kokeilukulttuuri eli epäonnistumisia ei saa pelätä ja joukkoliikenteen kehityksessä hyödynnetään palveluinnovaatioprosessia. Joukkoliikennetiimiltä pyydetään järjestään kommentteja ja apua eri hankkeissa ja yhteistyö useiden eri organisaatioiden välillä on tiivistä.

Joukkoliikenteen monet ulottuvuudet.

Joukkoliikenteen suunnittelussa tarvitaan liikenteen, sosiologian,
psykologian, markkinoinnin, palvelumuotoilun ja kaupunkikehityksen asiantuntijoita.

Monissa kaupungeissa on tehostettu eri hallintokuntien välistä yhteistyötä suunnittelu- ja kehittämishankkeissa. Tanskan Odensessa uudistettiin suunnitteluprosessia 2000-vuosikymmenen puolivälissä niin, että suunnitteluhankkeista tehtiin kokonaisvaltaisempia projekteja. Hankkeita ei enää toteuteta siiloissa, vaan projektiryhmään kutsutaan henkilöitä eri sektoreilta sen mukaan, mitä sektoreita hanke koskee. Kaupungin organisaatiossa on erikseen koulutettuja projektipäälliköitä, jotka johtavat isoimmat hankkeet. Vetovastuu on osastolla, jota hanke koskee eniten. Jos kyseessä on joukkoliikennehanke, projektipäällikkö tulee liikenneosastolta. Tärkeä uudistus oli se, että projektiryhmä pysyy samana koko hankkeen ajan. Usein kaupungeissa esimerkiksi uuden asuinalueen suunnitteluhankkeessa päävastuu saattaa siirtyä osastolta toiselle. Kaavoituksesta vastaa kaavoitusosasto, liikennesuunnitteluvaiheesta liikenneosasto ja rakentamisvaiheesta rakennusosasto. Odensessa sama projektipäällikkö vetää koko hankkeen kaavoituksesta rakentamiseen saakka. Uuden organisaatiomallin on todettu lopettaneen riidat osastojen välillä lähes kokonaan. Kun kaikki osapuolet saavat olla hankkeissa alusta loppuun saakka, ne voivat esittää omia näkemyksiään prosessin kaikissa vaiheissa. Samalla ymmärrys eri osapuolten välillä kasvaa, kun poikkeavista näkemyksistä voidaan keskustella saman pöydän äärellä koko matkan ajan.